Breoghán Mittens


IR MÁS ABAJO PARA EL PATRÓN EN CASTELLANO
SCROLL DOWN FOR PATTERN IN ENGLISH

(CAT) Ja fa temps que tenia teixides aquestes mitenes, però buscava el moment per escriure el patró. El teniu disponible de forma gratuïta. Si trobeu algun error feu-m'ho saber per fer la correcció.

Materials:

 • Agulles circulars  de 4mm
 • 1 cabdell de llana merino del gruix 8ply, com a recomanació, jo he fet servir la Katia Merino 100%
Abreviacions:
 • PD Punt del dret
 • PR Punt del revés
 • punts
 • PM passar marcador
 • trena sobre 12 punts i 8 files:
  • files 1, 3 i 5 (costat del dret): PD
  • files 2, 4, 6 i 8 (costat del revés): PR
  • fila 7: C6B, C6F
 • C6B: Posar 3 punts en una agulla auxiliar per a fer trenes i mantenir-la pel darrera del punts que estem treballant, teixir del dret els següents 3 punts, teixir del dret els 3 punts que teníem a la agulla auxiliar. La trena queda orientada cap a la dreta.
 • C6F: Posar 3 punts en una agulla auxiliar per a fer trenes i mantenir-la pel davant dels punts que estem treballant, teixir del dret els següents 3 punts, teixir del dret els 3 punts que teníem a la agulla auxiliar. La trena queda orientada cap a la esquerra. 
 • Tancar punts en elàstic
  • 2PD, teixir junts del dret els dos punts que tenim a la agulla dreta
   1PR, teixir junts del revés els dos punts que tenim a la agulla dreta,
   1PR, teixir junts del revés els dos punts que tenim a la agulla dreta,
   1PD, teixir junts del dret els dos punts que tenim a la agulla dreta,
   1PD, teixir junts del dret els dos punts que tenim a la agulla dreta,
   i així successivament fins que hem tancat tots els punts.
Mostra23 punts = 4 polzades = 10 cm

Instruccions

Per les dues mitenes:

Muntar 48 punts, i anar amb compte de no girar els punts quan els unim per treballar en circular. Posar un marcador per indicar el començament de la fila.
Teixir en punt elàstic 2PD 2PR fins que la peça mesuri uns 4.5cm o 2'' aproximadament. En el meu cas, amb 14 files n'he tingut prou.

Mitena esquerra:

Muntatge de la primera fila: 4PD, posar un marcador, 2PR, seguir les instruccions del gràfic per fer la trena sobre els següents 12 punts, 2PR, posar un segon marcador, 28PD.

Repetim aquesta fila, seguint el gràfic pels 12 punts de la trena fins que la peça mesuri uns 11 cm o 4 ¼ ''. En el meu cas, he teixit 23 files des de l'elàstic. En total 37 files.

Forat pel dit gros de la mà: 4PD, PM, 2PR, seguir el gràfic pels següents 12 punts, 2PR, PM, 20PD,  posar els últims 8 punts en un fil de llana que ens sobri, muntar 4 punts i unir per continuar treballant en circular. En total tindrem 44 punts a l'agulla.

Següent fila: 4PD, PM, 2PR, seguir el gràfic per fer la trena amb els següents 12 punts, 2PR, PM, 24PD.

Repetir aquesta última fila fins que la peça mesuri uns 17.5cm o 6 ¾''. En el meu cas, he teixir 58 files en total, de les quals, 21 files des de el forat pel dit gros.

Últimes 4 files: Punt elàstic de 2PD, 2PR.

Tancar els punts de forma elàstica.

Mitena dreta:

Muntatge de la primera fila: 28PD, posar un marcador, 2PR, seguir el gràfic per fer la trena amb els següents 12 punts, 2PR, posar un segon marcador, 4PD.

Repetim aquesta fila, seguint el gràfic pels 12 punts de la trena fins que la peça mesuri uns 11 cm o 4 ¼ ''. En el meu cas, he teixit 23 files des de l'elàstic. En total 37 files.

Forat pel dit gros de la mà: posar els primers 8 punts en un fil de llana que ens sobri, muntar 4 punts, 20PD, PM, 2PR ,seguir el gràfic pels següents 12 punts, 2PR, PM, 4PD,  i unir per continuar treballant en circular. En total tindrem 44 punts a l'agulla.
Següent fila: 4PD, PM, 2PR, seguir el gràfic pels següents 12 punts, 2PR, PM, 24PD.
Repetir aquesta última fila fins que la peça mesuri uns 17.5cm o 6 ¾''. En el meu cas, he teixir 58 files en total, de les quals, 21 files des de el forat pel dit gros.

Últimes 4 files: Punt elàstic de 2PD, 2PR.

Tancar els punts de forma elàstica.


Dit gros de la mà:

Agafar els 8 punts que teníem en un fil i posar-los a la agulla circular. treure 6 punts de la part del forat i unir en circular. En total tenim 14 punts. Teixir del dret unes 10 files fins tenir uns 2cm 1''. Tancar en elàstic però només fent els pas:
 • 2 PD, teixir junts del dret els dos punts que tenim a la agulla dreta
 • 1 PD, teixir junts del dret els dos punts que tenim a la agulla dreta
 • i així successivament fins que hem tancat tots els punts.

============================================

(ES) Hacía tiempo que tenia tejidos éstos mitones, pero buscaba el momento para escribir el patrón. Lo tenéis disponible de forma gratuita. Si encontráis algún error, decídmelo para poder corregirlo.

Materiales:
 • Agujas circulares de 4mm
 • 1 ovillo de lana merino de grosor 8ply, como recomendación, he usado Katia Merino 100%
Abreviaciones:
 • PD Punto del derecho
 • PR Punto del revés
 • puntos
 • PM pasar marcador
 • trenza sobre 12 puntos y 8 filas:
  • filas 1, 3 y 5 (lado del derecho): PD
  • filas 2, 4, 6 y 8 (lado del revés): PR
  • fila 7: C6B, C6F
 • C6B: Poner 3 puntos en una aguja auxiliar para tejer trenzas y mantenerla por detrás de los puntos que estamos trabajando, tejer del derecho los siguientes 3 puntos, tejer del derecho los 3 puntos que teníamos en la aguja auxiliar. La trenza queda orientada hacia la derecha.
 • C6F: Poner 3 puntos en una aguja auxiliar para tejer trenzas y mantenerla por delante de los puntos que estamos trabajando, tejer del derecho los siguientes 3 puntos, tejer del derecho los 3 puntos que teníamos en la aguja auxiliar. La trenza queda orientada hacia la izquierda. 
 • Cerrar puntos en elástico
  • 2PD, tejer juntos del derecho los dos puntos que tenemos en la aguja derecha
   1PR, tejer juntos del revés los dos puntos que tenemos en la aguja derecha,
   1PR, tejer juntos del revés los dos puntos que tenemos en la aguja derecha,
   1PD, tejer juntos del derecho los dos puntos que tenemos en la aguja derecha,
   1PD, tejer juntos del derecho los dos puntos que tenemos en la aguja derecha,
   y así sucesivamente hasta cerrar todos los puntos.
Muestra23 puntos = 4 pulgadas = 10 cm

Instrucciones

Para los dos mitones:

Montar 48 puntos, y procurar no girar los puntos cuando los unamos para tejer en circular. Poner un marcador para indicar el comienzo de la fila.
Tejer a punto elástico 2PD 2PR hasta tener unos 4.5cm o 2'' aproximadamente. En mi caso, unas 14 vueltas es suficiente.

Mitón izquierdo:

Montaje de la primera fila: 4PD, poner un marcador, 2PR, seguir las instrucciones del gráfico para tejer la trenza sobre los siguientes 12 puntos, 2PR, poner el segundo marcador, 28PD.

Repetimos ésta fila, siguiendo el gráfico para los 12 puntos de la trenza hasta que la pieza mida unos 11 cm o 4 ¼ ''. En mi caso, son 23 filas desde el elástico, en total 37 filas.

Agujero para el dedo gordo de la mano: 4PD, PM, 2PR, seguir el gráfico para los siguientes 12 puntos, 2PR, PM, 20PD,  poner los últimos 8 puntos en un resto de lana, montar 4 puntos y unir para continuar tejiendo en circular. En total tenemos 44 puntos en la aguja.

Siguiente fila: 4PD, PM, 2PR, seguir el gráfico para tejer la trenza con los siguientes 12 puntos, 2PR, PM, 24PD.

Repetir ésta última fila hasta que la pieza mida unos 17.5cm o 6 ¾''. En mi caso, he tejido 58 filas en total, de las cuales 21 filas desde el agujero del dedo gordo.

Últimas 4 filas: Punto elástico de 2PD, 2PR.

Cerrar los puntos de forma elástica.

Mitón derecho:
Montaje de la primera fila: 28PD, poner un marcador, 2PR, seguir las instrucciones del gráfico para tejer la trenza sobre los siguientes 12 puntos, 2PR, poner un segundo marcador, 4PD.

Repetimos ésta fila, siguiendo el gráfico para los 12 puntos de la trenza hasta que la pieza mida unos 11 cm o 4 ¼ ''. En mi caso, son 23 filas desde el elástico, en total 37 filas.
Agujero para el dedo gordo de la mano: poner los primeros 8 puntos en un resto de lana, montar 4 punts, 20PD, PM, 2PR ,seguir el gráfico para los siguientes 12 puntos, 2PR, PM, 4PD,  y unir para continuar tejiendo en circular. En total tendremos 44 punto en la aguja.
Siguiente fila: 4PD, PM, 2PR, seguir el gráfico para tejer la trenza con los siguientes 12 puntos, 2PR, PM, 24PD.

Repetir ésta última fila hasta que la pieza mida unos 17.5cm o 6 ¾''. En mi caso, he tejido 58 filas en total, de las cuales 21 filas desde el agujero del dedo gordo.

Últimas 4 filas: Punto elástico de 2PD, 2PR.

Cerrar los puntos de forma elástica.

Dedo gordo de la mano:

Coger los 8 puntos que teníamos en un hilo de lana y ponerlos en la aguja, sacar 6 puntos del agujero  y unir circular. En total tenemos 14 puntos. Tejer del derecho unas 10 filas hasta que mida unos 2cm o 1''. Cerrar de forma elástica como sigue:
 • 2PD, tejer juntos del derecho los dos puntos que tenemos en la aguja derecha
 • 1PD, tejer juntos del derecho los dos puntos que tenemos en la aguja derecha,
 • y así sucesivamente hasta cerrar todos los puntos.

 ============================================
(EN) I knitted these mittens a few months ago, but I need some time to write the pattern. If you find any error, please, tell me to fix it.

Materials: 

 • Circular needles of 4mm
 • 1 skein of merino yarn 8ply, recomended Katia Merino 100%
Abbreviations:
 • K knit
 • P purl
 • sts stitches
 • st st stockinette
 • PM pass marker
 • cable over 12sts and 8 rows:
  • rows 1, 3 and 5 (right side):K
  • rows 2, 4, 6 and 8 (wrong side): P
  • row 7: C6B, C6F
 • C6B: Slip 3 sts on cable needle and hold at back of work, k next 3 sts, k3 sts from cable needle. The cable slants to right.
 • C6F: Slip 3 sts on cable needle and hold at front of work, k next 3 sts, k3 sts from cable needle. The cable slants to left. 
 • Stretchy Bind Off
  • K2, K2tog with sts on right needle,
   P1, P2tog with sts on right needle,
   P1, P2tog with sts on right needle,
   K1, K2tog with sts on right needle,
   K1, K2tog with sts on right needle,
   and repeat until the end of the row.
Gauge23 sts = 4 inches = 10 cm

Instructions

For two mittens:

Cast On 48 stitches. Be careful not to twist stitches when join the round to knit in circular. Place a marker at the beginning og the row. 

Work in  K2, P2 ribbing until piece measures 4.5cm or 2'' aproximately. In my case, I knitted 14 rows in ribbing.

Only left mitten:

Setup row; K4, put a marker, P2, follow the chart with the next 12 sts, P2, put the second marker, K28.

Repeat setup row, following the char panel until piece measures 11cm or 4 ¼ ''. In my case  it was 23 rows. In total 37 rows.

Finger hole row: K4, PM, P2, panel chart with the next 12 sts, P2, PM, K20, put the last 8 sts in a waste yarn, CO 4 sts and join to continue kniting in the round. In total you have 44 sts in the needle.

Next row: K4, PM, P2, follow panel chart with the next 12sts, P2, PM, K24.

Repeat the "next row" until peace measures 17.5cm or 6 ¾'', in my case 58 rows in total, that is 21 rows from finger hole.

Last 4 rows: K2, P2 ribbing.

Stretching BO.

Only right mitten;


Setup row; K28, put a marker, P2, follow the chart with the next 12 sts, P2, put the second marker, K4.

Repeat setup row, following the char panel until piece measures 11cm or 4 ¼ ''. In my case  it was 23 rows. In total 37 rows.

Finger hole row:  Put the first 8 sts in a waste yarn, CO 4 sts,  K20, PM, P2, panel chart with the next 12 sts, P2, PM, K4 and join to continue kniting in the round. In total you have 44 sts in the needle.

Next row: K4, PM, P2, follow panel chart with the next 12sts, P2, PM, K24.

Repeat the "next row" until peace measures 17.5cm or 6 ¾'', in my case 58 rows in total, that is 21 rows from finger hole.

Last 4 rows: K2, P2 ribbing.

Stretchy BO.


Finger:

Gather the 8 sts from the waste yarn in the needle, CO6 from the piece, and join in the round. In total you have 14 sts. Knit 10 rows in st st, aprox 2cm or 1'' . Stretchy BO as follows:
 • K2, K2tog with sts on right needle,
 • K1, K2tog with sts on right needle,
 • and repeat until the end of the row.

Comentarios

 1. Tienen una pinta estupenda. Me los guardo en mi biblioteca de Ravelry!

  ResponderEliminar

Publicar un comentario

Entradas populares de este blog

Butterflies in a Crochet Purse

Fall Crochet Purse (purse pattern improved version)

Clockwork Orange Pattern