Merino Shalom Cardigan

(CAT) Ja havia fet abans aquest patró, però cap de les versions anteriors m'havia acabat d'agradar.
  • Versió original del patró un botó: Shalom Cardigan abril 2012 aquesta versió no em va agradar, ja que està fet amb llana gruixuda, i sense mànigues, abriga molt quan fa calor per portar una jaqueta oberta i sense mànigues, i quan fa fred, és massa oberta.
  • Versió original del patró amb 3 botons: Shalom Cardigan 3 botons abril 2012 aquesta versió és una mica més tapada, millora una mica, però encara no em convenç gaire. Els botons no estan on toca, i queda com oberta, ja que no coincideix amb les voltes no elàstiques, la dels augments.
  • Versió amb mànigues: Shalom cardigan amb màniques. En aquesta versió vaig posar 4 botons, coincidint amb les voltes que no són elàstiques. Millora molt el tema de tancar la jaqueta. Per fer les mànigues vaig seguir les indicacions de Sugar Knit's Shalom Cardigan, que estan molt bé, però la jaqueta em va quedar una mica ample.
Així que jo, amb aquestes inquietuds al cap, vaig decidir fer les meves pròpies modificacions, aprenent dels errors passats. Aquest cop he fet la jaqueta a doble fil amb Katia Merino 100% i agulles de 7mm. Això ha fet que m'hagi gastat una quantitat considerable de fil, 12 cabdells. Però el resultat ha valgut la pena, molt suau i agradable de portar. 

El patró original es pot trobar aquí Involving the senses en diferents idiomes.
Les meves modificacions respecte al patró original són les següents:
3 forats extres pels botons a les files 20, 32 i 45.

La fila 45 l'he fet així: 2PD, tancar 2 punts, 1 PD, 22 PR, 32 PR i després he posat aquests punts en un fil de llana per separar-ho per fer les mànigues després, 51PR, 32PR i els he separat també per la altra màniga, 22PR, 5PD.

Fila 46: 27PD, muntar 13 punts, 51 PD, muntar 13 punts, 27 PD

Després he continuat igual que el patró original fins a la fila 106. Perquè el volia un pèl més llarg:

Fila 106: Tot a punt del revés

Fila 107: Igual que la 83
Files 108 a 115: repetir les files 48 i 49.
Files 116 a 124: Tot a punt del dret.
Fila 125: Tancar amb punt una mica elàstic.
Mànigues: 
És important apuntar quantes files hem fet, i quan hem fet les disminucions per repetir-ho amb l'altra màniga. 

Muntar 15 punts des de la aixella. continuar amb els 32 punts que havíem separat a punt del dret. En total tenim 47 punts a l'agulla.
Fila 1 a 4: Tot a punt del dret.
Fila 5 (fila de disminució): 1 PD, Passar un punt sense teixir, teixir el següent, i passar el punt anterior per sobre , teixir a punt del dret fins que quedin 3 punts, teixir dos punts del dret, 1PD.
Teixir a punt del dret fins tenir uns 12 cm de llarg
Repetir la fila 5 cada 7 files fins que ens quedin 35 punts
Continuar a punt del dret fins que ens quedin uns 4 cm aproximadament del llarg desitjat de la màniga ( mesurar de la jaqueta quant ens mesura les últimes 9 files)
Alternar una fila del dret i una del revésdurant 9 files, perquè estem teixint en circular. 
Tancar amb un punt una mica elàstic. (ES) Ya había hecho antes éste patrón, pero ninguna de las versiones anteriores me acababa de gustar.
  • Versión original del patrón con un botón: Shalom Cardigan abril 2012 ésta versión no me gustó, ya que la tejí con lana gorda y sin mangas, abriga un montón cuando hace calor pero cuando hace frio es demasiado abierta.
  • Versión original del patrón con 3 botones: Shalom Cardigan 3 botones abril 2012 ésta versión es un poco más tapada, mejora un poco, pero aun no me convence. Los botones no están donde deberían, pues tendrían que estar en las vueltas dónde se hacen los aumentos.
  • Versión con mangas: Shalom cardigan con mangas. En aquesta versión puse 4 botones coincidiendo con las vueltas de aumento. Para hacer las mangas, seguí las indicaciones de  Sugar Knit's Shalom Cardigan, que están muy bien, pero la chaqueta me quedó un poco grande.
Así que con éstas inquietudes en la cabeza, decidí hacer mis propias modificaciones, aprendiendo de los errores del pasado. Para ésta chaqueta elegí tejerla a doble hilo con Katia Merino 100% y agujas de 7mm. Lo malo de ésta decisión, es que me he gastado una cantidad considerable de hilo, unos 12 ovillos. Por lo demás, me gusta cómo ha quedado.

El patrón original está aquí Involving the senses en diferentes idiomas.

Mis modificaciones respecto al patrón original son éstas:
3 ojales extras en las filas 20, 32 y 45.

La fila 45: 2PD, cerrar 2 puntos, 1 PD, 22 PR, 32 PR y después de tejerlos los he puesto en un resto de lana para hacer las mangas más tarde, 51PR, 32PR y los he puesto también en un resto de lana para la otra manga, 22PR, 5PD.

Fila 46: 27PD, montar 13 puntos, 51 PD, montar 13 puntos, 27 PD

Después he continuado igual que el patrón original hasta la fila 106. Como lo quería un poco más largo, seguí así:

Fila 106: Todo a  punto del revés

Fila 107: Igual que la 83
Filas 108 a 115: repetir las filas 48 y 49.
Filas 116 a 124: Todo a punto del derecho.
Fila 125: Cerrar de forma un poco elástico.
Mangas: 
Es importante apuntar cuantas filas hemos tejido, y cuando hacemos las disminuciones, para poder repetirlo igual para la otra manga.

Montar 15 puntos des de la axila. continuar con  los 32 puntos que teníamos en el resto de lana a punto del derecho. En total tenemos 47 puntos en la aguja.
Fila 1 a 4: Todo a punto del derecho.
Fila 5 (fila de disminución): 1 PD, Pasar un punto sin tejer, tejer el siguiente del derecho y pasar el punto sin tejer por encima, tejer a punto del derecho hasta que queden 3 puntos, tejer dos puntos juntos del derecho, 1PD.
Tejer a punto del derecho hasta tener unos 12 cm de largo.
Repetir la fila 5 cada 7 filas hasta tener 35 puntos.
Continuar a punto del derecho hasta que queden unos 4 cm aproximadamente del largo deseado para la manga (medir del cuerpo de la chaqueta las últimas 9 filas).
Alternar una fila del derecho y una del revés durante 9 filas, ya que estamos tejiendo en circular. 
Cerrar de forma un poco elástica.(EN) I knited this pattern before, but with an unsatisfactory result.
  • Original version with one button: Shalom Cardigan april 2012 I don't like this version, I used a very thick yarn, too warm for me, with a too open cardigan. Not very useful in my opinion.
  • Original version with 3 buttons: Shalom Cardigan 3 buttons april 2012 this version is an improvement from the previous version, but the position of the button hole is wrong. I must to put the button holes in the increase rows.
  • Version with long sleeves: Shalom cardigan with sleeves. This version has the button hole in the correct position. To knit sleeves, I followed instructions by Sugar Knit's Shalom Cardigan, an excellent version of the cardigan, but it wasn't my size.
With all these unsatisfactory results, I decided to create my own modifications, learning from past errors. For this time, I chose Katia Merino 100% with two threads together and needles of 7 mm. I don't recommend this because I waste a lot of yarn, around 12 skeins. But, this yarn is soft and confortable stretchy.

The original pattern can be downloaded by free in this link Involving the senses in different languages.

And my modifications from the original pattern are:

3 extras button hole at rows 20, 32 and 45.

Row 45; K2, BO 2 K1, P22, P32 and put these sts in a holder or a waste yarn separately, P51, P32 and put these sts in a holder or a waste yarn, P22, K5. 
Row 46: K27, CO13, K51, CO13, K27

I continued with instructions in the original pattern until row 106.
My instructions to enlarge the body:

To enlarge body: 
Row 106 purl 
Row 107: repeat row 83 
Rows 108-115: repeat rows 48 and 49. 
Rows 116-124: k all sts. 
Row 125: BO loosely or stretchy

Sleeves: 
It's important to write the rows where you made the decreses in the first sleeve to repeat with the other.

CO 15 in the underarm, join knitting 32 sts in the holder. 
Total 47 sts. 
1-4: k 
5: decrease row K1,s1k, k until last 3 sts, k2tog, k1 
Knit until arm measures 12 cm. 
Repeat decrease row (row 5) every 7 rows until have 35 sts. 
Continue to desire length,less the last 9rows. 
Alternate purl row, knit row in the round. 
CO loosely or stretchy

Comentarios

Entradas populares de este blog

Butterflies in a Crochet Purse

Fall Crochet Purse (purse pattern improved version)

Clockwork Orange Pattern