Shalom Cardigan with long sleeves


 (CAT) El patró original es pot trobar a la web Involving The Senses. Però aquest cop he fet unes quantes modificacions. 
Materials:
 • Agulles circulars del número 6.5 amb un cable de 80cm (amb les agulles da 100cm)
 • 5 troques de Tricots Brancal Manchester (600 grams)
Cos :
Es monten 77 punts de base enlloc de 67 com al patró original. Aquesta modificació fa el coll més ample, amb la qual cosa les màniques quedaran al mateix nivell que el cos.
Seguim el patró original, excepte per les següents modificacions:
 • Primera volta d'increment obtindrem 123 punts (augment, punt dret, augment, 2 punts drets)
 • Segona volta d'increment obtindrem 151 punts (augment, 4 punts del dret)
 • Tercera volta d'increment obtindrem 195 punts (augment, 3 punts del dret fins a obtenir els 195)
Enlloc d'un botó li he posat 4 a les voltes 6,20,32,44.

Per fer les mànigues a la volta 44 he teixit 32 punts del dret, he deixat en espera 37 punts per fer la màniga, he muntat 10 punts, he teixit 57 punts del dret per l'esquena, he deixat 37 punts en espera per l'altra màniga, he muntat 10 punts i per acabar 32 punts del dret.
Després he continuat igual que al patró original, però a la volta 106 he continuat a punt del dret per fer-lo 8 voltes més llarg per començar el punt d'arrós a la volta 114 i tancar a la volta 123 amb el mètode judy's surprisingly stretchy bind-off.

Mànigues:

Agafo els 10 punts nous que he muntat, més els 37 que tenia en espera i afegeixo 3 punts de cada costat per ajuntar els punts nous amb els que ja tenia. En total obtinc 53 punts.
A la primera volta decremento un punt per tenir un número parell de punts 52 punts:
Volta 2: teixir a punt del dret.
Volta 3: 1 punt del dret, dos punts junts, tot punt del dret fins a 3 punts abans d'acabar la volta, salto un punt sense fer, faig el següen punt, i passo l'anterior per sobre, 1 punt del dret. (50punts).
Volta 4 i 5: Tot punt del dret.
Volta 6: Igual que la 3 (48 punts)
Continuo a punt del dret, fent una volta de decrement cada 6 voltes. Fins tenir 38 punts. Continuar recte fins les 93 voltes.
Fer 9 voltes a punt d'arrós i tancar (judy's surprisingly stretchy bind-off), la màniga ha de fer uns 49-50cm aproximadament.
 (ES) El patrón original se puede descargar de la web Involving The Senses. Pero ésta vez he hecho unas cuantas modificaciones. 
Materiales:
 • Agujas circulares del número 6.5 con un cable de 80cm (con las agujas da un largo de 100cm)
 • 5 ovillos de Tricots Brancal Manchester (600 gramos)
Cuerpo :
Se montan 77 puntos de base en vez de 67 puntos del patrón original. Ésta modificación hace el cuello más abierto,  con lo que las mangas quedaran al mismo nivel que el cuerpo.
Seguimos el patrón original, excepto por las siguientes modificaciones:
 • Primera vuelta de incremento obtendremos 123 puntos (aumento, punto derecho, aumento, 2 puntos derechos)
 • Segunda vuelta de incremento obtendremos 151 puntos (aumento, 4 puntos del derecho)
 • Tercera vuelta de incremento obtendremos 195 puntos (aumento, 3 puntos del derecho hasta tener 195 puntos)
En vez de un botón, le he puesto 4, los agujeros para los botones los he hecho en las vueltas 6,20,32,44.

Para hacer las mangas, en la vuelta 44 he tejido 32 puntos del derecho, he dejado en espera 37 puntos para la manga, he montado 10 puntos, he tejido 57 puntos del derecho para la espalda, he dejado en espera 37 puntos para la otra manga, he montado 10 puntos y he tejido 32 puntos del derecho.
Después he continuado igual que el patrón original, pero en  la vuelta 106 he continuado a punto del derecho y del revés para hacerlo 8 vueltas más largo (unso 4cm más) para empezar el punto de arroz en la vuelta 114 y cerrar los puntos en la vuelta 123 con el mètodo judy's surprisingly stretchy bind-off.

Mangas:

Cojo los 10 puntos nuevos que he montado, más los 37 que tenia en espera y añado 3 puntos de cada lado para unir los dos juegos de puntos. En total obtengo 53 puntos.
En la primera vuelta de la manga ya tengo 2 puntos juntos pata obtener un número par de puntos. En total 52 puntos.
Vuelta 2: Todo punto derecho.
Vuelta 3: 1 punto del derecho, dos puntos juntos, todo punto del derecho hasta 3 puntos antes de acabar la vuelta, deslizo un punto sin tejer,  tejo el siguiente, y paso el anterior por encima, tejo el último punto de la vuelta. (50puntos).
Vuelta 4 i 5: Todo punto derecho.
Vuelta 6: Igual que la 3 (48 puntos)
Continuo a punto del derecho, haciendo una vuelta de decremento cada 6 vueltas  hasta tener 38 puntos. Continuo recto a punto derecho hasta las 93 vueltas.
Tejo 9 vueltas a punto de arroz y cierro la manga (judy's surprisingly stretchy bind-off), que hará unos 49-50 cm de largo. (EN) Original pattern can be free downloaded from Involving The Senses. This time I made some modifications...
Materials:
 • Circular needles number 6.5mm with a cable 80cm lenght (with needles it results 100cm lenght)
 • 5 yarns from  Tricots Brancal Manchester (600 gramms)
Body:

Cast on 77sts (cable cast on) to put sleeves in same level than body. Follow original pattern but with the following modifications:
 • First increase round =123sts (increase, k1, increase, k2)- Kept yoke rib sections at 9 rows.
 • Second increase round = 151sts (increase, k4)
 • Third increase round = 195sts (increase, k3 until obtain 195 stitches)
Buttonholes in rows 6,20,32,44.

Follow instructions of original Pattern until row 106. I added 8 extra rows to enlarge body. Begin knit in garter stitch at row 114 and bind off (judy's surprisingly stretchy bind-off)at row 123.


Sleeves:

Take 37 stitches from arm, 10 stitches that I casted before, cast on 3 stitches in each side to join the 10 stitches to the 37stitche’s Joke in the armhole. In total 53 stitches.
First row: knit 2 sts together to obtain 52sts.
Second row: knit all.
Third row:(Decrease row): knit one, knit 2 stitches together, knit until 3 stitches before end, slip one stitch without knit, knit next stitch, pass the previous stitch over the current stitch, knit the last one.(48sts)
Rows 4 & 5: Knit all.
Row 6: Same as 3 (46sts)
Knit a decrease row every 6 rows have 38 stitches. Continue knitting until 93 rows. Finnish with 9 rows in garter stitch. Bind Off with judy's surprisingly stretchy bind-off.


Comentarios

Entradas populares de este blog

Butterflies in a Crochet Purse

Fall Crochet Purse (purse pattern improved version)

Clockwork Orange Pattern